La cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

Dimecres, 23 de desembre de 2020 a les 09:00

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes.

Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?
Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals).

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent.

Mesures de Bioseguretat 
Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties.
Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Mesures d’higiene

  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

Darrera actualització: 23.12.2020 | 09:24