Ajuts per a la retirada d'amiant en béns immobles ubicats a Catalunya

Divendres, 12 de novembre de 2021 a les 00:00

L'Agència Catalana de Residus (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) ha obert una convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i que estiguin ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat d’efectuar-ne l’extracció amb les màximes condicions òptimes per a una millora ambiental i la minimització del risc que l’amiant comporta per a la salut pública.

L’import de l'ajuda inclou la manipulació i retirada de l'amiant, el seu transport, gestió i tractament per part de les empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA).

Persones beneficiàries:

Està destinada a totes les persones propietàries de béns immobles (siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns), ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, amb residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant.

Els destinataris no es limitaran únicament als propietaris de locals comercials, sinó a tot propietari d'un bé immoble que disposi d'aquests residus.

Quantia:

L'import total que s'assigna a la convocatòria és d'1.000.000 € per a l’any 2021.

La quantitat de la subvenció és per a les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge de 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000 €.

Termini:

El termini per presentar sol·licituds en la convocatòria està comprès entre el 2 de novembre de 2021 i el 31 de desembre de 2021, en règim de concurrència no competitiva.

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la documentació pertinent:

  • Projecte tècnic 
  • Pressupost fet per una empresa inscrita al RERA 
  • Documentació acreditativa de la propietat de l'immoble 
  • Sol·licitud del Pla de treball a l'autoritat laboral   

Les persones sol·licitants hauran de complir una sèrie de requisits (estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, declaració d’obtenció d’altres ajuts públics o privats, etc.).


Enllaços d'interès:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8534/1876728.pdf

Darrera actualització: 31.12.2021 | 09:28