Ajudes dirigides al comerç, artesania i moda per tal de mitigar la crisi derivada per la Covid-19. 

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 00:00

Bases i convocatòries de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, de l’artesania i de la moda – COVID-19

Es poden sol·licitar a la web del CCAM a partir de les 00:00 del dijous 30 d’abril, basant-se en l’ordre cronològic de presentació.

Els programes que creiem són d’especial interès per a vosaltres si compliu els requisits:

Programa 3 de reactivació del comerç.

Objectiu:

Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis (tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i càterings, perruqueries i salons d’estètica i bellesa, tintoreries i bugaderies, serveis de reparacions, bars i restaurants) amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Despeses subvencionables:

Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Requisits:

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana i el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana.

Quantia de la subvenció:

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.

Programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Objectiu:

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

– La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
– L’ús d’aparadors de locals tancats.
– La continuïtat de l’empresa comercial.
– L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments

– La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
– L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
– La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

– En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
– Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall.
– Han de disposar del corresponent permís municipal.
– Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:

– En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
– En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç

Quantia de la subvenció:

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Documentació:

Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).

Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)

En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat.

Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)

Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Consulteu les bases íntegres al DOGC

 

Més info: https://www.llucanes.cat/el-llucanes/coronavirus/comerc/

❓Per a qualsevol dubte podeu contactar a: empresa@consorci.llucanes.cat.

Darrera actualització: 30.04.2020 | 13:42