Ajudes destinades a explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de bens i cabrits com a conseqüència de l’estat d’alarma pel COVID-19.

Dimecres, 13 de maig de 2020 a les 00:00

Ajut de minimis que s’articula com un complement de l’ajut associat per a les explotacions ramaderes d’oví i cabrum, ja regulat per normativa comunitària, i que es concedirà per concurrència competitiva.

Els beneficiaris seran persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que:

  • Que presentin o hagin presentat la DUN per l’any 2020 i reuneixin els requisits per a ser beneficiaris del pagament per ovella i/o cabra establert en la reglamentació al respecte.
  • Siguin titulars d’explotacions d’oví i cabrum classificades com a reproducció de llet, de carn o mixta, amb un nombre de femelles superior a 50 en el cas de l’oví i de 30 en el cas del cabrum, i amb la declaració censal anual realitzada
  • Els animals elegibles seran aquelles ovelles i cabres mantingudes com a reproductores conforme a la declaració censal obligatòria, i que es trobin correctament identificades i registrades a data d’1 de gener de 2020.
  • Per l’establiment del nombre de femelles elegibles de cada explotació afectada per la reducció de la comercialització de bens i cabrits, es tindrà en compte el percentatge estimat de femelles amb cries a la paridera de primavera, que es fixa en el 60%, així com el sacrifici de xais i cabrits en els mesos de març i abril constatat en el Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) respecte del mateix període de l’any 2019, que s’estableix en un 40% per als xais i un 20% per als cabrits.
  • Les ovelles elegibles seran: les ovelles declaradesx0.60x0.40.
  • Les cabres elegibles seran: les cabres declaradesx0.60x0.20.
  • El nombre màxim d’animals elegibles per beneficiari serà de 100.
  • Aquest percentatge serà independent a l’oví i al cabrum.
Darrera actualització: 13.05.2020 | 09:43